best site builder

LEONARDO II

2002 - 2004

O PROGRAMIE

Głównym założeniem Programu było propagowanie działań, które koncentrują się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspierał projekty zakładające międzynarodową współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

EUROPEJSKIE WYMOGI W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Od czerwca do grudnia 2004 realizowane były dwa sześciotygodniowe staże dla młodzieży w gospodarstwach rolnych w Niemczech, Saksonii w ramach programu Leonardo da Vinci II.

Celem projektu było umożliwienie 20 uczniom ze szkół rolniczych poznania technologii i standardów europejskich w produkcji zwierzęcej, udoskonalenie języka niemieckiego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności dających im lepszą perspektywę zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

W projekcie uczestniczyły jako partnerzy szkoły: Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie i Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach. Każda ze szkół wysłała 10 uczniów. Partnerem przyjmującym uczniów na staż w gospodarstwach rolnych był niemiecki Instytut Szkoleniowo-Doradczy (Institut für Schulung und Beratung e.V.) w Dreźnie, który we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami prowadzi szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

W czasie stażu uczniowie mieszkali razem z rodzinami niemieckimi w gospodarstwach rolnych, co sprzyjało integracji polsko-niemieckiej. Każdy uczestnik zdobył umiejętności związane z organizacją pracy przy zwierzętach, porządkowaniem pomieszczeń w budynkach gospodarczych, żywieniem i pielęgnowaniem zwierząt, bezpieczeństwem i higieną pracy przy obsłudze zwierząt, poznał nowe technologie stosowane przy produkcji zwierzęcej oraz pogłębił język niemiecki o słownictwo specjalistyczne.

Młodzież wróciła ze stażu zadowolona oraz wzbogacona o nowe doświadczenia i kontakty zagraniczne, które wykorzysta w dalszym rozwoju zawodowym. Staż zagraniczny to również możliwość podszkolenia się w języku niemieckim i uzupełnienie znajomości języka o słownictwa branżowe. Uczniowie przełamali strach w komunikowaniu się w obcym języku i stali się bardziej śmielsi i otwarci na kontakty interpersonalne w obcojęzycznym środowisku.

Stażyści otrzymał certyfikat odbycia praktyki zawodowej w niemieckim gospodarstwie rolnym podpisany przez partnera niemieckiego, szkole i promotora projektu.

POZNAWANIE STANDARDÓW I TECHNOLOGII EUROPEJSKICH W NIEMIECKICH GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH

Od września 2002 do sierpnia 2003 realizowaliśmy projekt dotyczący stażu dla młodzieży w gospodarstwach agroturystycznych w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci II.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze poprzez staż zagraniczny w gospodarstwach agroturystycznych. Partnerem przyjmującym uczniów na staż był niemiecki Instytut Szkoleniowo-Doradczy (Institut für Schulung und Beratung e.V.) w Dreźnie, który we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami prowadzi szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Potrzeba kształcenia młodzieży zgodnie z wymogami rynku europejskiego wynika z przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej. UE wymaga od nas dopasowania naszego rolnictwa do standardów europejskich. W strategii rozwoju województwa Dolnośląskiego, opracowanej przez Urząd Marszałkowski szczególną wagę przywiązuje się do rozwoju agroturystyki w pasmach północnym i południowym, wdrażanie nowoczesnych technologii rolnych i metod organizacyjnych oraz ofensywne rozwijanie oferty agroturystycznej ukierunkowanej na zagranicę.

W ramach projektu uczniowie z kierunków rolniczych odbyli miesięczną praktykę zawodową w niemieckich gospodarstwach agroturystycznych. Przed wyjazdem na staż beneficjenci uczestniczyli w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W czasie stażu uczniowie mieszkali razem z rodzinami niemieckimi w gospodarstwach agroturystycznych, co sprzyjało integracji polsko-niemieckiej. Każdy uczestnik zdobył umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa, prowadzeniem bazy noclegowej dla turystów, rozpoznawaniem i wykorzystywaniem walorów turystycznych wsi, opieką nad zwierzętami oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu gospodarstwa, europejskimi technologiami i specyficzną dla agroturystyki organizacją pracy.

Projekt ten zapewnił młodzieży odbycie praktyki zawodowej w gospodarstwach agroturystycznych, spełniających standardy i wymogi europejskie oraz dał szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych, co umożliwi im w przyszłości prowadzenie własnych gospodarstw na poziomie europejskim.

Projekt objął pięć grup wyjazdowych (po 10 osób w grupie) do Niemiec - Saksonii, z których jedna grupa odbyła praktykę zawodową w październiku 2002 roku, a następne cztery wyjeżdżały na staż od kwietnia do sierpnia 2003 roku.

Młodzież wróciła ze stażu zadowolona oraz wzbogacona o nowe doświadczenia i kontakty zagraniczne, które wykorzysta w dalszym rozwoju zawodowym. Staż zagraniczny to również możliwość podszkolenia się w języku niemieckim i uzupełnienie znajomości języka o słownictwa branżowe. Każdy stażysta otrzymał certyfikat odbycia praktyki zawodowej w niemieckim gospodarstwie.

ADRES
Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską

ul. Widok 15
58-560 Jelenia Góra
POLAND

KRS: 0000073876
REGON: 231063958

KONTAKT
E-mail: info@swiue.pl

PREZES ZARZĄDU

  • mgr Jowita Jeleńska
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!